UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspptaszkowa@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Program promocji zdrowia

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

 I.WSTĘP

Program Promocji Zdrowia ma charakter działań stałych i długofalowych. Jest dostosowany do potrzeb, możliwości oraz problemów całej społeczności szkolnej. Adresowany jest do czterech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
i rodziców ZSP w Ptaszkowej. Dotyczy zagadnień występujących w szkole oraz zagrożeń, które mogą spotkać człowieka w życiu codziennym. Opracowanie programu poprzedziła diagnoza, z której wynikło iż:

 1. Część uczniów przed wyjściem z domu do szkoły nie zjada śniadania.
 2. Niektórzy rodzice i większość uczniów nie wie, jaka jest prawidłowa ilość posiłków, którą należy zjadać wciągu dnia.
 3. Część uczniów ćwiczy tylko na lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Nie wszyscy rodzice kontrolują czas, jaki dzieci spędzają przed komputerem i telewizorem.
 5. Niektórzy uczniowie, mimo przekazywanej im wiedzy spożywają napoje energetyzujące.
 6. Kilkoro uczniów doznało w szkole przykrości ze strony kolegów(zaczepki, złośliwości).

Na podstawie diagnoz (ankiet, wywiadów) przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej, rodziców oraz dzięki obserwacji szkoły i jej otoczenia określone zostały problemy priorytetowe, realizowane w czterech blokach:

 • Zdrowy tryb życia i odżywiania się.
 • Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie i rozładowanie napięć.
 • Promocja zdrowia wolnego od nałogów.
 • Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Program realizowany będzie poprzez:

 • Zajęcia edukacyjne,
 • Godziny wychowawcze,
 • Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem i innymi specjalistami,
 • Spotkania z pielęgniarką szkolną,
 • Wykłady, pogadanki, warsztaty,
 • Kampanie i programy o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej.

II. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych, aktywność fizyczną, życie wolne od nałogów.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
 • Poznanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania się..
 • Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania owoców i warzyw.
 • Zwiększanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako alternatywa do siedzącego trybu życia.
 • Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród uczniów, jako formy przeciwdziałającej zachowaniom agresywnym.
 • Uświadomienie związków między aktywnością ruchową, a umiejętnością radzenia sobie ze stresem i zapobieganiem chorobom.
 • Promocja życia wolnego od używek i uzależnień.
 • Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych w kontekście uzależnień.
 • Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Wdrażanie całej społeczności szkolnej oraz rodziców do kultywowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych.

 III. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Udział w programie „ Szkoły Promującej Zdrowie ” zwiększy integrację społeczności szkolnej i lokalnej. Wpłynie pozytywnie na zachowania uczniów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Uczniowie dzięki niemu dostrzegą walory zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz wolności od używek i nałogów. Poznają zasady zdrowego odżywiania się i będą je stosować w życiu codziennym. Zrozumieją, w jaki sposób sprawność fizyczna, a także aktywność ruchowa wpływają pozytywnie na życie i zdrowie ich samych
i ich najbliższych. Program wskaże uczniom zagrożenia cywilizacyjne, które ich otaczają i te, które mogą ich spotkać w dalszym życiu oraz przyczyni się do rozwoju wiedzy niezbędnej
w ich zwalczaniu. Udział uczniów w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej nauczy ich niesienia pomocy w przypadkach nagłego zagrożenia życia.

Przewidywane efekty realizacji programu:

 1. Wzrost świadomości dotyczącej zdrowia.
 2. Wzrost potrzeby dbania o zdrowie własne i innych.
 3. Wzrost aktywności ruchowej.
 4. Umiejętność planowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.
 5. Rozwijanie i wzbogacanie współpracy z uczniami,  nauczycielami, pracownikami szkoły i  rodzicami.
 6. Promocja szkoły.
 7. Wzrost zaangażowania środowiska szkolnego i lokalnego w kształtowanie kultury zdrowotnej.
 8. Sukcesy uczniów w działaniach prozdrowotnych.

IV. PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”

Moduł: Zdrowy tryb życia i odżywiania się.

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

EFEKTY

ODPOWIE-
DZIALNY

1.Przekazanie informacji o zadaniach programu organom szkoły (Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice).

-informowanie nauczycieli, uczniów, rodziców nt. planu działań i spodziewanych efektów pracy zespołu SPZ

- zamieszanie informacji o projekcie na szkolnej stronie internetowej

- informowanie uczniów na zajęciach z wychowawcami o zadaniach związanych z realizacją projektu,

- realizacja treści promocji zdrowia przez wszystkich nauczycieli podczas prowadzonych zajęć.

- uczniowie, nauczyciele, rodzice wiedzą jakie są  zadania do realizacji w ramach   projektu „Szkoły promującej zdrowie” ,

- wszyscy nauczyciele realizują na swoich zajęciach treści promocji zdrowia.

 

 

dyrektor, wychowawcy, koordynatorzy.

 

 

 

 

 

 

 

2. Wdrażanie różnorodnych form zdrowego trybu życia i odżywiania się .

- pogadanki na lekcjach przyrody, biologii,  godzinach wychowawczych nt, zdrowego stylu życia, zasad racjonalnego odżywiania, kulturalnego spożywania posiłków

- zapoznanie uczniów z rolą podstawowych składników odżywczych,

- uświadomienie uczniom korzyści wynikających z troski o własne zdrowie
 i zdrowe odżywianie się,

- zapoznanie uczniów z zaburzeniami odżywiania, chorobach wynikających  z nieprawidłowego odżywiania się, poznanie konsekwencji niedoboru i nadmiaru pokarmu w organizmie,

- przeprowadzanie zajęć multimedialnych nt. zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)

-„dzień warzywa i owocu” ; poznanie poszczególnych warzyw i owoców oraz ich degustacja,

- promowanie zdrowych nawyków żywieniowych  -„owoc lub warzywo do każdego śniadania”;

-propagowanie zdrowego odżywiania się min. poprzez zakaz jedzenia słodyczy w przedszkolu,

- prowadzenie w klasach starszych inicjatywy ”Owoce w klasie ”(dzieci przynoszą do szkoły owoce, warzywa i wodę mineralną),

- realizacja programu „Śniadanie daje moc”,

- uczniowie znają i stosują w codziennym życiu zasady zdrowego odżywiania się,

- uczniowie znają składniki pokarmowe i ich znaczenie,

- uczniowie wiedzą , z jakich składników powinna składać się codzienna dieta człowieka,

- uczniowie potrafią wymienić skutki chorobowe niewłaściwego odżywiania się,

- uczniowie znają rolę warzyw i owoców w codziennej diecie człowieka,

- uczniowie znają owoce egzotyczne i krajowe,

- uczniowie wiedzą, że najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie

- dzieci przedszkolne nie przynoszą słodyczy do przedszkola

nauczyciele przyrody biologii, chemii, wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, rodzice

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia.

- przeprowadzenie akcji „zawsze jem pierwsze śniadanie” (pogadanki),

- realizacja programu „Trzymaj formę” w kl. V, VI, VII

- realizacja programu „Wiem, co jem” (samodzielne przygotowywanie przez dzieci sałatek, surówek, kanapek)

- udział w międzyprzedszkolnym plastycznym konkursie „Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki”,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej „Piramida żywienia”,

- realizacja programu dla szkół „owoce i warzywa”, „mleko i produkty mleczne”,

- przygotowanie gazetki ściennej nt. promocji zdrowia,

- udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów,

- wdrażanie uczniów do mycia rąk przed każdym posiłkiem oraz po wyjściu z toalety,

- spotkania z panią pielęgniarką dotyczące zdrowego trybu życia oraz dbania o zęby,

- zorganizowanie tygodnia „zdrowej kanapki” oraz tygodnia „zdrowej sałatki”

- wspólne ustalanie kodeksu „Małego ekologa”,

- wykłady, prelekcje nt. globalnych skutków zanieczyszczenia powietrza

- uwrażliwianie uczniów na prawidłowy sposób siedzenia w ławce,

- zapewnienie dzieciom optymalnych warunków sanitarnych (ciepła woda, ręczniki, mydło),

- przygotowanie kącików higieny w salach lekcyjnych,

- przygotowywanie jadłospisu (pokarmów) dla dzieci zgodnie z piramidą zdrowego żywienia

- uczniowie zawsze zjadają śniadanie w domu,

- uczniowie potrafią samodzielnie przygotować zdrowy, bogaty w niezbędne składniki odżywcze posiłek,

- uczniowie uczestniczą we fluoryzacji zębów,

- uczniowie wiedzą, że należy myć ręce przed posiłkiem oraz po wyjściu z toalety,

- uczniowie potrafią zachować prawidłową postawę ciała podczas siedzenia w ławce,

- uczniowie spożywają zbilansowane posiłki na stołówce szkolnej

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice, pielęgniarka

4. Propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się w środowisku.

- pedagogizacja rodziców dzieci przedszkolnych dotycząca wpływu zdrowego odżywiania na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

- popularyzacja problematyki ekologicznej poprzez udział w akcji „sprzątanie świata”, nabywanie przez uczniów wiedzy nt. recyklingu,

- udział w ogólnopolskich obchodach „dnia drzewa”,

- przekazywanie ulotek, informatorów związanych z programem

- rodzice wiedzą, jak prawidłowa dieta wpływa na rozwój ich dzieci,

- uczniowie i ich rodzice wiedzą, iż czyste środowisko wpływa pozytywnie na zdrowie ludzi.

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

Moduł: Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie i rozładowanie napięć.

1 .Motywowanie i zachęcanie uczniów do większej aktywności fizycznej.

- zwiększanie aktywności ruchowej poprzez udział dzieci przedszkolnych w codziennych obowiązkowych ćwiczeniach gimnastycznych ,

- ukazywanie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie  poprzez ćwiczenia korygujące postawę,

- przeprowadzanie pogadanek  na temat promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną, dlaczego ruch jest potrzebny dla zdrowia,

- Zorganizowanie na lekcjach wychowania fizycznego pokazu ćwiczeń pozwalających zachować prawidłową sylwetkę ciała.

- uczniowie regularnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, sportowych,

- uczniowie  nabywają wiedzę na temat różnych form aktywności fizycznej,

- uczniowie nabywają nawyk  utrzymywania prawidłowej postawy, sylwetki ciała.

 

wychowawcy, nauczyciele
w-fu, rodzice

2. Propagowanie różnych form działalności sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły

 i poza nią.

- organizacja tygodnia sprawności fizycznej pod hasłem „Sport to zdrowie”,

- organizacja  zajęć pozalekcyjnych z tenisa stołowego,

- przeprowadzanie zawodów, turniejów o charakterze sportowo – rekreacyjnym,

- prowadzenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie pleców w ramach zajęć „Jak dbać o kręgosłup”,

- organizowanie różnorodnych wycieczek turystycznych, wyjść, wyjazdów ,spacerów, ognisk itp.

- uczniowie  pełną rolę zawodników, kibiców różnego rodzaju imprez sportowych,

- uczniowie  wiedzą, jak dbać o swój kręgosłup,

- uczniowie uczestniczą w wyjściach, wycieczkach, spacerach, ogniskach

nauczyciele

w-fu, wychowawcy, rodzice

3. Ukazywanie sportu, jako sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu, rozładowującego negatywne emocje.

- organizowanie spacerów  i zabaw na świeżym powietrzu,

- przeprowadzanie zajęć informacyjnych nt. dostosowania ubioru do pogody i formy aktywności fizycznej,

- prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS  propagujących aktywność fizyczną oraz pomagającym uczniom w zagospodarowaniu czasu wolnego,

- organizowanie wyjazdów uczniów na basen (nauka pływania),

- popularyzacja sportów zimowych: wyjazdy uczniów na lodowisko, uprawianie narciarstwa biegowego,

- przeprowadzanie pogadanek,  zabaw dramowych nt. „sposobów wyrażania negatywnych emocji”

- uczniowie znają aktywne formy spędzania wolnego czasu,

- uczniowie uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, wyjazdach na basen, lodowisko,

- uczniowie uprawiaja sporty zimowe,

- uczniowie potrafią zapanować nad  negatywnymi emocjami, potrafią je wyrazić bez uczucia agresji

-wychowawcy,

- nauczyciele w-fu,

4. Szerzenie aktywności fizycznej mającej na celu integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym.

- zachęcanie i mobilizowanie uczniów do udziałów w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu szkoły  gminy, powiatu i województwa,

- pomaganie rodzicom w rozwijaniu umiejętności wspierania rozwoju ich dzieci.

- uczniowie chętnie uczestniczą w zawodach sportowych, turniejach, rozgrywkach na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i województwa

-wychowawcy,

- nauczyciele w-fu, pedagog

 

 

Moduł: Promocja zdrowia wolnego od nałogów.

1.Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

- zapewnienie pomocy uczniom z trudnościami w nauce, zachowaniu, zaburzeniami sprawności językowych,

- przeprowadzanie ankiet, wywiadów diagnozujących środowisko szkolne i lokalne,

- zapewnienie dzieciom przedszkolnym przesiewowych badań mowy i słuchu na terenie szkoły, przy współpracy z PPP

- uczniowie uczestniczą w zajęciach usprawniających zaburzone funkcje (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania),

- uczniowie co roku objęci są programem przesiewowego badania mowy i słuchu.

pedagog, wychowawcy, pracownicy PPP

2. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności kontroli czasu, jaki dzieci spędzają przed komputerem i telewizorem oraz kontroli oglądanych przez nich treści.

- przeprowadzanie pogadanek nt. szkodliwych skutków nieograniczonego przesiadywania przed komputerem (gry komputerowe), telewizorem, korzystania z niewłaściwych stron internetowych,

- ukazywanie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, fonoholizmem, kontaktami z nieznajomymi w sieci (prelekcje, warsztaty),

- organizowanie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z PPP

- uczniowie oraz rodzice wiedzą, jakie są skutki nadmiernego przesiadywania przed komputerem,

- uczniowie wiedzą co to jest cyberprzemoc i jak z nią walczyć,

- uczniowie wiedzą na czym polega fonoholizm,

- uczniowie potrafią korzystać ze środków multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa

-wychowawcy, pedagog, rodzice,pracownicy PPP, pieleęgniarka

3. Wdrażanie różnych form działań na rzecz promocji zdrowia wolnego od nałogów.

- przeprowadzanie wykładów, prelekcji, pogadanek, warsztatów nt. szkodliwego wpływu na życie alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących,

- udział w programach profilaktycznych realizowanych przy współpracy z SANEPID-em, sekcja oświaty,

- realizacja programu antynikotynowego „Bieg po zdrowie”

- realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”,

- udział uczniów w konkursach profilaktycznych,

- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez psychologów PPP

- uczniowie potrafią żyć bez nałogów,

- uczniowie wiedzą, jak używki wpływają na zdrowie człowieka,

- uczniowie uczestniczą w różnorodnych programach profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia,

- uczniowie uczestniczą w warsztatach i konkursach profilaktycznych

pedagog, wychowawcy

4. Prowadzenie działalności informacyjnej n/t uzależnień skierowanej do uczniów i ich rodziców.

- pedagogizacja rodziców na zebraniach oraz podczas rozmów indywidualnych,

- rodzice wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc

 

 

- pedagog, wychowawcy

Moduł: Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

1.Podejmowanie działań służących bezpieczeństwu uczniów w szkole i poza nią.

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,

- realizacja programu „Odblaskowa szkoła ”

- przeprowadzanie prelekcji nt. bezpieczeństwa uczniów w szkole, podczas lekcji, przerw zabaw, na drodze, podczas korzystania z materiałów pirotechnicznych, urządzeń domowych,

- przeprowadzanie prób ewakuacyjnych w szkole,

- przygotowywanie uczniów do zdobycia karty rowerowej

- uczniowie potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

- uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i poza nią,

- uczniowie wiedzą , jak zachować się podczas ewakuacji,

- uczniowie potrafią bezpiecznie poruszać się rowerem  po drogach publicznych.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, nauczyciele w-fu, techniki

2. Upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

- prowadzenie godzin wychowawczych nt. zasad zapobiegania konfliktom, sposobów radzenia z nieuzasadnionymi lękami,

- podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

- uczniowie znają sposoby rozładowywania negatywnych napięć, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

wychowawcy, pedagog

3. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, na rzecz bezpieczeństwa uczniów.

-„Bezpieczny przedszkolak”; spotkania z policjantem i pielęgniarką w celu unikania i niwelowania zagrożeń wynikających  z otaczającej nas rzeczywistości,

- wycieczki do OSP w Ptaszkowej,

- wycieczki do Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

- udzielanie informacji nt. instytucji pomocowych służących zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,

- uczniowie są wyczuleni na zagrożenia, na które są  narażeni we współczesnym świecie,

- uczniowie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu ich i ich najbliższych.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, policja, straż pożarna, pielęgniarka

 

V. EWALUACJA I MONITOROWANIE PROGRAMU.

Program podlega ocenie skuteczności. Ma ona na celu sprawdzenie realizacji założonych celów i podjętych działań. Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań zgodnie z ich harmonogramem. Pozyskiwanie niezbędnych informacji odbywać się będzie poprzez:

 • Rozmowy, wywiady z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły,
 • Wymianę spostrzeżeń i uwag podczas spotkań szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia koordynującego program Szkoły Promującej Zdrowie,
 • Obserwację uczniów w różnych sytuacjach życiowych,
 • Analizę dokumentów szkolnych,
 • Analizę prac wykonanych przez uczniów i ich zaangażowanie w działania promujące zdrowy styl życia, Udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach szkolnych i lokalnych
 • Sprawozdania z realizowania  działań podjętych w ramach programu „Szkoły promującej zdrowie”.
Data dodania: 2023-11-18 15:04:24
Ilość wyświetleń: 181

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej